Notice: Use of undefined constant name - assumed 'name' in /home/mztu/public_html/blocks/top.php on line 8

Notice: Use of undefined constant name - assumed 'name' in /home/mztu/public_html/blocks/top.php on line 9

Notice: Use of undefined constant name - assumed 'name' in /home/mztu/public_html/blocks/top.php on line 9

Notice: Use of undefined constant url - assumed 'url' in /home/mztu/public_html/blocks/top.php on line 19
usaid banner

Notice: Use of undefined constant name - assumed 'name' in /home/mztu/public_html/blocks/top.php on line 93

Notice: Use of undefined constant views - assumed 'views' in /home/mztu/public_html/blocks/top.php on line 108

Notice: Use of undefined constant name - assumed 'name' in /home/mztu/public_html/blocks/top.php on line 109

Notice: Use of undefined constant views - assumed 'views' in /home/mztu/public_html/blocks/top.php on line 108

Notice: Use of undefined constant name - assumed 'name' in /home/mztu/public_html/blocks/top.php on line 109

Notice: Use of undefined constant views - assumed 'views' in /home/mztu/public_html/blocks/top.php on line 108

Notice: Use of undefined constant name - assumed 'name' in /home/mztu/public_html/blocks/top.php on line 109

Notice: Use of undefined constant views - assumed 'views' in /home/mztu/public_html/blocks/top.php on line 108

Notice: Use of undefined constant name - assumed 'name' in /home/mztu/public_html/blocks/top.php on line 109

Notice: Use of undefined constant views - assumed 'views' in /home/mztu/public_html/blocks/top.php on line 108

Notice: Use of undefined constant name - assumed 'name' in /home/mztu/public_html/blocks/top.php on line 109

Notice: Use of undefined constant views - assumed 'views' in /home/mztu/public_html/blocks/top.php on line 108

Notice: Use of undefined constant name - assumed 'name' in /home/mztu/public_html/blocks/top.php on line 109

Умови публікації в журналі

 

Статті публікуються українською чи англійською мовами.
Окрім тексту статті, автори обов'язково подають:
— індекс УДК;
— ілюстративний матеріал;
— список цитованої літератури (загальна кількість не повинна перевищувати 20, для оглядів — 50, при цьому 50% з них мають бути менше ніж п'ятирічної давнини);
— три резюме (українською, російською та англійською мовами) з повним заголовком статті, прізвищами, іменами й по батькові авторів;
— 3—7 ключових слів чи словосполучень трьома мовами;
— фото першого за списком автора. Якщо в статті двоє авторів, надсилаються дві фотокартки;
— поштову та електронну адресу, номер телефону, науковий ступінь, вчене звання, посаду одного з авторів, відповідального за листування, для опублікування в журналі;
— заповнений бланк ліцензійних умов використання наукової статті (посилання на бланк знаходиться внизу сторінки);
— номери телефонів для забезпечення оперативного зв'язку редакції з авторами.
Також указують назву установи, в якій працюють автори, місто. Якщо авторів декілька і вони працюють у різних закладах, необхідно значками 1, 2, 3 персоніфікувати їх.
Додатково трьома мовами надаються: прізвища, імена, по батькові всіх авторів, назви установ, в яких працюють автори, міста, наукові ступені, звання, посади, контактні дані. УВАГА! Прізвища та імена редакцією не коригуються, друкуються в авторській редакції. Просимо перевіряти правильність написання. Транслітерацію виконувати згідно з Постановою № 55 Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею».
Для колективної статті обов'язкові підписи всіх авторів.
Стаття надсилається в редакцію з офіційним направленням від закладу, в якому виконана робота.
Авторський оригінал подається обов'язково у двох формах — роздрукований на папері та на магнітному носії. Електронна та друкована версії мають бути аналогічними.
Текст набирають у редакторі Microsoft Word (будь-якої версії) гарнітурою Times New Roman, 14 пунктів, без табуляторів, переноси в словах відсутні. Усі спеціальні знаки набираються за допомогою команд «вставка/символ».
Рисунки, таблиці, діаграми та формули необхідно розташовувати в тексті, бажано в одному файлі з ним.
Таблиці слід будувати в редакторі Microsoft Word. Кожна таблиця повинна мати заголовок і порядковий номер.
Інші ілюстративні матеріали (фотографії, малюнки, креслення, діаграми, графіки тощо) позначаються як «рис.» та нумеруються за порядком згадування в статті.
Діаграми та графіки виконуються у форматах MS Excel чи MS Graph. Для зручності верстки до них додають вихідні дані, що використовувалися для побудови.
Дозволяється використовувати як ілюстрації чорно-білі малюнки, виконані професійно вручну.
Фотографії, ехограми подаються в оригінальному чи електронному вигляді відскановані з роздільністю не менше 300 dpi і збережені у форматах TIFF чи JPEG. Фотографії авторів мають бути максимальних розмірів і не менш ніж 3 × 4 см. Фотографії пацієнтів подаються з їхньої письмової згоди або в такому вигляді, щоб особу хворого неможливо було встановити. На зворотному боці фотокартки наклеюють ярлик із зазначенням назви статті, підпису до рисунка, верху та низу зображення.
Якщо рисунок чи таблиця з якихось причин (великий обсяг, несумісність з редактором Word) не можуть бути вставлені в текст, на полях навпроти місця їх бажаного розташування ставиться квадратик з номером, наприклад Табл. 1, Рис. 2.
Математичні формули повинні бути ретельно вивірені.
Структура основного тексту статті має відповідати загальноприйнятій структурі для наукових статей.
Статті, що містять результати експериментальних досліджень, зокрема дисертаційних, і вміщені під рубрикою «Оригінальні дослідження», складаються з таких розділів: «Вступ», «Мета роботи», «Матеріали та методи», «Результати та обговорення», «Висновки», «Перспективи подальших досліджень». Ці публікації мають містити такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання цієї проблеми і на які спирається автор, виділення нерозв'язаних раніше частин загальної проблеми, котрим
присвячується зазначена стаття; формулювання цілей статті; виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі (Постанова
Президії ВАК України від 15.01.2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України»).
Резюме до статті, в якій публікуються результати експериментальних досліджень, повинно мати таку саму структуру, що й стаття, і містити такі самі рубрики.
Інші статті (клінічні спостереження, лекції, огляди, статті з історії медицини тощо) можуть бути оформлені інакше.
Якщо стаття містить опис експериментів над людьми, зазначте, чи відповідала методика їхного проведення Гельсінкській декларації 1975 року та її перегляду 1983 року. Повідомте, чи методи знеболення та позбавлення життя тварин, якщо вони брали участь у ваших дослідженнях, узгоджуються з «Правилами виконання робіт з використанням експериментальних тварин», затвердженими наказом МОЗ України.
Бібліографічний опис літературних джерел до статті додається за стандартом «Бібліографічний опис документа». Списки літератури складають тільки за алфавітом: спочатку праці українською та російською мовами (кирилицею), а потім іншими іноземними мовами (латиницею).
Посилання на статті з журналу оформлюються так: ініціали та прізвища авторів, повна назва статті, стандартно скорочена назва журналу або збірника, рік видання, том, номер, сторінки (перша й остання), на яких уміщено статтю.
Посилання на монографію: ініціали та прізвища авторів, назва книги, місце видання, рік видання, кількість сторінок.
Посилання на першоджерела, опубліковані іноземними мовами, оформляються аналогічно.
Усi статтi, що надійшли в редакцію, підлягають рецензуванню та редагуванню. Редакція залишає за собою право змінювати стиль оформлення статті. За потреби стаття може бути повернута авторам для доопрацювання та відповіді на запитання.
Коректура авторам не надсилається, вся додрукарська підготовка проводиться редакцією за авторським оригіналом. Відхилені рукописи авторам не повертаються.
Не приймаються до друку вже опубліковані статті чи надіслані в інші видання.
Передрук статей можливий лише з письмової згоди редакції та з посиланням на журнал.

 

Статті надсилати на адресу:

01030, м. Київ, вул. М. Коцюбинського, 8а.
E-mail: journals@au.moc.lopativ

 

> Бланк ліцензійних умов використання наукової статті в журналі «Медицина транспорту України»


Про журнал

Відомчий науково-практичний журнал для фахівців охорони здоров'я транспортної галузі

Читати далі

Актуальні проблеми

Галузева медицина як складова національної системи охорони здоров'я

Сучасна діагностика, лікування і профілактика професійних захворювань у транспортників

Медицина катастроф

Читати далі


Анкета читача

Ваші дані будуть використані для підтримки зв'язку, розповсюдження актуальної інформації стосовно журналу та інформування про події.

Заповнити анкету

Умови публікації

За високий науковий рівень, актуальність тематики журнал має статус наукового фахового видання, затверджений Президією Вищої атестаційної комісії України.

Читати далі


Notice: Use of undefined constant name - assumed 'name' in /home/mztu/public_html/blocks/foot_ban.php on line 6

Notice: Use of undefined constant name - assumed 'name' in /home/mztu/public_html/blocks/foot_ban.php on line 25

Анонс свіжого номера

№3(55) // 2015

mtu cover preview

Notice: Use of undefined constant name - assumed 'name' in /home/mztu/public_html/blocks/anons.php on line 22

Новини


Notice: Use of undefined constant name - assumed 'name' in /home/mztu/public_html/blocks/news.php on line 7

АвторизаціяNotice: Undefined variable: err in /home/mztu/public_html/blocks/news.php on line 49

Видавництво


Послуги


Партнери


Рекламодавці


Передплата
© Видавнича група
«ВІТ-А-ПОЛ»